KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TERCİH FUARCILIK LTD. ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ – AKTARILMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Tercih Fuarcılık LTD. ŞTİ olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK veya Kanun olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız.

KVKK uyarınca veri işleyen ve/veya veri sorumlusu sıfatıyla Tercih Fuarcılık LTD. ŞTİ. olarak; işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep edilen ve/veya tarafımız ile paylaşılmış olan kişisel veriler, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek ve muhafaza edilebilecek olup kişisel verilerin güvenliği için en yüksek düzeyde özen gösterilmektedir.

6698 sayılı KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin alınma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Kişisel Veri: Gerçek kişiye ait olan ve onu tanımlanabilir kılan, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen, gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

VERİ SORUMLUSU
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ‘ na göre ; “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu Tercih Fuarcılık Ltd. Şti. dir

UNVANI: TERCİH FUARCILIK LTD.ŞTİ.
ADRES: Altıntepe Mahallesi İstasyon Yolu Sokak No :3 / 1 Maltepe – İstanbul TÜRKİYE
TELEFON : +90 216 706 13 01
FAX : + 90 216 706 12 84
E- posta : info@artitercih.com
Web sitesi : www.tercihfuari.com

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Veri sorumlusu Tercih Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından düzenlenen, organize edilen Üniversite Bölüm Tanıtım ve Kariyer Günlerine ve Üniversite Tercih Fuarına ziyaretçi olarak giriş yapan, aday öğrenciler, ebeveynler ve eğitimcilere ait genel kişisel veriler (Ad, Soyadı, Telefon Numarası ve E Mail adresi) Tercih Fuarcılık LTD. ŞTİ. tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak amacı ile katılımcı üniversitelerin, lisans ve ön lisans bölümleri, akademik kadroları, ders müfredatı ve içerikleri, eğitim politikası hakkında bilgi verilmesi, davet ve organizasyonlardan haberdar etmek için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek, amaçla bağlantı, amaçla sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka, dürüstlük kurallarına ve ticari teamüller ile kurul kararlarına uygun şekilde kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dâhilinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42. Maddesi, Milli Eğitim Temel Kanunu, Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Danışma Yönetmeliği uyarınca öğrencilere Devlet ve Vakıf Üniversiteleri tanıtma, öğrenci adaylarının doğru tercih yapabilmelerini sağlama, düzenlenecek atölye ve seminerlerde Üniversite bölümleri, doğru tercih, meslek seçimi ve kariyer planlama, hazırlık süreci konuları hakkında bilgilendirme amacı doğrultusunda üniversite, lisans ve önlisans bölümleri, akademik kadro, ders müfredatı ve içerikleri, eğitim politikası hakkında bilgi verilmesi, davet ve organizasyonlardan haberdar etmek için gerekli olan aktivitelerin planlanmasına ilişin bilgi paylaşımı ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecektir. Kayıt alınan bilgiler Tercih Fuarcılık LTD. ŞTİ. tarafından resen silinecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Veri sahibi;
a.) Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f.) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

h.) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından

https://www.tercihfuari.com/ web sitesinde yer alan TERCİH FUARCILIK LTD. ŞTİ. Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika ’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Söz konusu talepler TERCİH FUARCILIK LTD. ŞTİ. tarafından değerlendirilerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. TERCİH FUARCILIK LTD. ŞTİ. taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. TERCİH FUARCILIK LTD. ŞTİ. tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru formuna https://www.tercihfuari.com/ web sitesinde yer alan 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu kapsamında Kişisel Verilerin işlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’dan ulaşılabileceklerdir.

keyboard_arrow_up